Wonen Werken Recreëren Nieuws Projecten Vacatures Contact

Participatiebijeenkomst 1: ‘Idee plan en kaders’
De eerste participatiebijeenkomst zal worden gebruikt om aan de hand van de eerste ideeën het plan toe te lichten en informatie uit te wisselen. U kunt reageren op de getoonde voorbeelden en ideeën.

Participatiebijeenkomst 2: ‘Denk mee!’
Tijdens deze tweede sessie worden de eerste ontwerpschetsen van de architect toegelicht. Hierin zijn waar mogelijk de op- en aanmerkingen van de vorige bijeenkomst meegenomen. U kunt reageren op het getoonde schetsplan. De opgehaalde input wordt zoveel mogelijk verwerkt in een conceptontwerp van het bestemmingsplan.

Participatiebijeenkomst 3: ‘Kijk mee!’
Het concept bestemmingsplan wordt gepresenteerd en het ontwerpproces van de planregels wordt toegelicht.  In deze bijeenkomst zal ook verder uitleg worden gegeven over hoe de diverse onderdelen van het plan worden bestemd, zoals bijvoorbeeld wonen, groen en verkeer. Daarnaast zal een toelichting worden gegeven op het vervolg van het proces, de globale planning en de eventuele realisatie.

Het doel van deze (online) bijeenkomsten is om u als omwonenden/belanghebbenden te informeren over de ontwikkeling van de locatie Hooilaan 1. Ook willen we deze bijeenkomsten gebruiken om een indruk te krijgen van wat er in de omgeving speelt. Op deze manier denken we goed verder te kunnen met een uitwerking van het plan en de verwerking hiervan in een bestemmingplan en uiteindelijk een concreet bouwplan.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gewoon iets kwijt over dit project? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar diane@vantoorcommunicatie.nl

Terugblik 1e participatiebijeenkomst

Op 13 januari jl. heeft de eerste online participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst waren de gemeente Breda, Van Egmond Architecten, bewoners (incl. wijkraad Doornbos-Linie) en Gebroeders Blokland aanwezig.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er naar de omgeving een vragenlijst gestuurd. Wij danken de mensen die deze hebben ingevuld en geretourneerd. De input hebben wij uitgebreid bekeken en waar mogelijk verwerkt in de gehouden presentatie.

Een aandachtspunt was de verkeersdruk en het behoud van het bestaande groen. Wij kunnen melden dat het parkeren straks op eigen terrein gebeurt. Tevens neemt de gemeente de verkeersdrukte mee als aandachtspunt in de verdere planuitwerking. Ook blijven de bestaande bomen staan én wordt groen zelfs aangevuld waar mogelijk. Over het woongebouw zelf zijn uitgangspunten en ideeën gedeeld en deze worden nu verder uitgewerkt. We delen en bespreken deze opnieuw in de volgende bijeenkomst. Naar verwachting vindt deze over ca. 6 weken plaats. U kunt zich, als de datum bekend is, ook weer aanmelden via deze site via de button “meld u hier aan”. Nieuwsgiering naar de verdere planuitwerking, neem dan ook deel aan de volgende bijeenkomst!

 

Terugblik 2e participatiebijeenkomst

Op 22 maart jl. heeft de tweede online participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst waren de gemeente Breda, Van Egmond Architecten, bewoners (incl. wijkraad Doornbos-Linie) en Gebroeders Blokland aanwezig.

In de eerste bijeenkomst zijn een aantal vragen gesteld o.a. ook over de verkeers- en parkeerdrukte in de omgeving. Hier wordt in de presentatie door de gemeente op teruggekomen. Net als het volume van het gebouw, wat in de vorige bijeenkomst ook is besproken.

Het doel van déze avond was om het aangepaste schetsontwerp, naar aanleiding van de vorige bijeenkomst aan de deelnemers voor te leggen en deze te bespreken met elkaar. De gemeente blikt terug op de meldingen vanuit de 1e bijeenkomst ten aanzien van de verkeersoverlast rondom de school. In de vorige bijeenkomst is er aangegeven dat er in de ochtend en de middag een verkeersinfarct plaatsvindt bij de school. De gemeente geeft aan dat dit inmiddels intern is besproken met de afdeling verkeer en handhaving en de afdeling verkeersvergunningen. De situatie is ook door de gemeente met de school besproken. Dit probleem vindt plaats naast de locatie van Hooilaan 1 en staat verder los van dit project.

Er worden op dit moment geen extra parkeervakken en/of overige maatregelen getroffen door de gemeente. Het is een stukje gedrag waar de school actie op moet ondernemen.

Van Egmond Architecten neemt ons mee in de presentatie en vormgeving van de hoofdstructuur van het gebouw. Parkeren zal naast en achter het gebouw plaatsvinden en de inrit hiervoor is vanaf de Hooilaan. De oriëntatie en hoogte van het gebouw is afgestemd op de omgeving en omliggende bebouwing. De entree van het gebouw is op de hoek van de Hooilaan met de Doornboslaan gepland. Rondom het gebouw zal het bestaande groen versterkt worden en zal er ook een landschapsarchitect bij betrokken worden. Het plan is nog in de conceptfase en moet verder nog geheel uitgewerkt worden in overleg met de gemeente Breda.

Aansluitend geeft de gemeente nadere uitleg over het verloop van het wijzigen van het bestemmingsplan en geeft aan dat dit geheel los staat van de participatie en inbreng hiervoor. Dit loopt in 2 stromen naast elkaar. Zodra het bestemmingsplan als ontwerp gereed is, zal deze worden gepubliceerd in de Staatscourant en de direct omwonenden krijgen ook van de gemeente met een BredaBericht schriftelijk bericht hierover. Dit wordt huis-aan-huis verspreid. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage en er kan binnen deze termijn op gereageerd worden, voordat deze dan later in het jaar vastgesteld gaat worden.

Er zijn nu 2 bijeenkomsten gehouden en de laatste, de 3e bijeenkomst, zal t.z.t. gehouden worden zodra het Voorlopig Ontwerp geheel uitgewerkt is en akkoord bevonden door de gemeente. Zodra dit zover is worden de eerdere deelnemers hiervoor uitgenodigd en kondigen wij dit ook op deze website aan zodat ook “nieuwe” geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

Terugblik 3e participatiebijeenkomst

Op 26 juni 2023 heeft de 3e en hiermee de laatste participatiebijeenkomst plaatsgevonden voor het project Hooilaan 1 in Breda. Deze avond is begeleid door Gebroeders Blokland, gemeente Breda en Van Egmond Architecten.

Tijdens deze inloopavond stonden er diverse panelen opgesteld die samen een goede indruk van het plan weergeven. Bezoekers is gevraagd hierop te reageren. De panelen die zijn getoond, kunt u hier zien: https://we.tl/t-JViaWTXVe4

Het doel van deze avond was om met de eerder opgehaalde input, panelen te tonen, waaruit blijkt dat er een verdiepingsslag met de eerder gemaakte opmerkingen is gemaakt en waar de omgeving enthousiast over is. Helaas was de opkomst laag. Wel waren de mensen die er waren, enthousiast over de plannen zelf. Parkeer- en verkeersdruk blijft een belangrijk issue in deze buurt. Het probleem bestaat al en staat los van het plan. De vraag is of er wellicht met de komst van dit plan, dit meegenomen kan worden en er gekeken kan worden naar goede oplossingen. Het heeft de aandacht bij de gemeente.

Privacyverklaring  |  Disclaimer  |  concept en realisatie: buro111